Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι ου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη Τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

I believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible;

And in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the Only-begotten, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God; begotten, not made; being of one essence with the Father; by Whom all things were made; Who for us men, and for our salvation, came down from the Heavens, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man; And was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried; And arose again on the third day according to the Scriptures; And ascended into the Heavens, and sits at the right hand of the Father; And shall come again, with glory, to judge both the living and the dead; Whose Kingdom shall have no end;

And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of life; Who proceeds from the Father; Who with the Father and the Son together is worshiped and glorified; Who spake by the Prophets;

In One, Holy, Catholic, and Apostolic Church.
I confess one baptism for the remission of sins.
I look for the resurrection of the dead,
And the life of the age to come. Amen.

You may recognize this as the Symbol of Faith known as the Nicene Creed. It has been the Christian statement of faith since the days of the Apostles. The Apostles and early Christians knew these truths noetically and experientially. It was not necessary to write them down until a steady stream of heresies threatened to confuse the believers during the fourth century. To respond to this crisis and provide a guide for their flocks, the holy Fathers gathered to write down a statement of faith under the illumination of the Holy Spirit. They did not write down anything new. The Orthodox Christian Church has adhered to this same statement of faith down to the present day. If your church has a different statement of faith, or perhaps none at all, you might want to find out why.

For help in learning the Creed, click here.

Make a free website with Yola